Csák Károly, alapi

(Toponár, Somogy vm. 1869. - ? 1932. ápr. 24.)

kormányf?tanácsos, f?ügyész, országgy?lési képvisel?

     Középiskoláit Kaposváron és Pécsett, a jogi egyetemet Budapesten végezte. Ugyanitt ügyvédi irodát nyitott. 1892-ben tisztvisel?i pályára lépett Zala vármegyében, mint árvaszéki jegyz?. Kés?bb árvaszéki ülnök lett, több mint egy évtizeden át (1896-tól 1911-ig). 1911. máj. 8-án tiszti f?ügyésszé választották. 1926-ig töltötte be ezt a tisztséget. Ekkor nyugdíjba vonult, s haláláig az alsólendvai kerület országgy?lési képvisel?je volt. Jelent?s szerepet játszott a vármegye közéletében. Irodalmi és publicisztikai tevékenységet is folytatott. Egy id?ben szerkesztette a Zalavármegyei Hírlap (1899-1902), illetve a Zalavármegye (1902) cím? lapot. Az Országos Egységes Párt tagjaként figyelemreméltó parlamenti munkát végzett. Említést érdemelnek közigazgatási reformjavaslatai. Tagja volt Zala vármegye törvényhatósági bizottságának, Zalaegerszeg város képvisel?-testületének, a Vármegyei Gazdasági Egyesületnek, s elnöke volt a Területvéd? Liga helyi szervezetének. Zalaegerszegi síremlékén halála id?pontja az 1932-es év, de a helyi halotti anyakönyvben neve nem szerepel. Valószín? aktív országgy?lési képvisel?ként Budapesten érte a halál.
IrodalomBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 141.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 4.560.has.
ArcképOrszággy?lési Almanach. : 1931.