Asbóth János

(Nemescsó, Vas vm., 1768. dec. 13. - Zombor, Bács-Bodrog vm., (ma: Sombor, Jugoszlávia), 1823. jún. 19.)

mez?gazdász

     Asbóth Lajos honvédezredes és Asbóth Sándor tábornok apja. Elemi iskolái elvégzése után Sopronban tanult, majd a göttingai egyetemen természettudományokat, filozófiát és mez?gazdaságtant hallgatott. Az egyetem elvégzése után el?bb L?csén, majd Késmárkon líceumi tanár volt. 1801. május 1-jét?l tizenhét éven át a keszthelyi Georgikon tanára. Kezdetben a gazdasági tudományok tanára, de már 1806-tól a Directio helyettes vezet?je. A Georgikon minden ügyes-bajos dolgának irányítója. Gyümölcstermesztési és gazdasági technológia tanítását szolgáló tankönyveket írt, tanterveket készített. Az általa elkészített tantárgyfelosztás 1823-ig változatlanul érvényben maradt, s a Georgikon megsz?néséig is csak kisebb módosításokat hajtottak végre rajta. Az adminisztratív ügyek intézése mellett kutatómunkát is végzett. Elkészítette a georgikoni gyümölcsösben található gyümölcsfák jegyzékét, részletes pomológiai leírásukkal. Tanulmányt írt a burgonyatermesztésr?l, nevéhez f?z?dik a georgikoni botanikuskert létrehozása. Tudományos üléseket szervezett, ahol sikeres el?adásokat tartott a sz?l?m?velésr?l és a keszthelyi halászatról. Jelent?s szerepe volt a híres keszthelyi "Helikon" ünnepségek létrehozásában. ? maga is szerepelt el?adóként. 1817-ben a "birkások" javadalmazásáról, 1818-ban a "mezei gazdaság" fejlesztésér?l és a burgonyatermesztésr?l tartott el?adást. (Ez utóbbiból kiderült, hogy a Georgikonban 17 féle burgonyát termesztettek.) Tudományos tevékenysége mellett Festetics György utasítása alapján megszervezte a hallgatók erkölcsi oktatását, létrehozta a georgikoni múzeumot. Külföldi útjai során nemcsak agrotechnikai ismereteket gy?jtött, jegyzett fel, hanem behatóan vizsgálta a piaci viszonyokat is. Tapasztalatait azután nemcsak a Georgikonban, hanem valamennyi Festetics-majorban is igyekezett hasznosítani. Munkássága elismeréseként több tudományos társaság tagjául választotta. 1818 tavaszán távozott Keszthelyr?l. A Ferenc-csatorna Társaság kincstári bérbirtokai kormányzatának els? ülnöke lett, majd 1820-ban a Bács megyei koronauradalom kormányzójának nevezték ki.
IrodalomMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.53-55.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.57.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.268-269.has.
 Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848.
 Emlékkönyv a Georgikon alapításának 100-ik évfordulója és a gazd. tanint. új épülete felavatása... : 25-26.p.
Főbb művekOratio in auspiciis anni scolastici 1801/02 in Georgiko Keszthelyiensi... comitis Georgii Festetics
 Oratio qua novum cursum oeconomicum theoretico practicum in Georgico Keszthelyiensi ...
 Oratio de fide ruricolarum felicitatis et privatae ac publicae civium fonte in auspiciis lectionum