Rumy Károly György

(Igló, Szepes vm., (ma: Spi?ská Nová Ves, Szlovákia), 1780. nov. 18. - Esztergom, Esztergom vm., 1847. ápr. 5.)

gazdasági író, a Georgikon tanára

     Iskoláit Iglón és Késmárkon kezdte, majd 1799-ben a debreceni református kollégiumban folytatta. Itt tanult meg rendesen magyarul. Rövidesen a göttingai egyetem hallgatója lett. Ott tanult három és fél évig. Késmárkon kezdett tanítani mennyiségtant és németet, de nem maradt sokáig ott. Teschen, Igló, L?cse, Szomolnok, Sopron: a nyugtalan fiatalember útjának következ? állomásai. 1813-ban került Festetics György meghívására a keszthelyi Georgikonba. Gazdaságtant, jószágigazgatást, vegytant és természetrajzot tanított, de részt vett az uradalom gazdálkodásának irányításában is. Utolsó évében archon és a líceum igazgatója is volt. 1816-ban személyes nézeteltérése támadt Asbóth János jószágkormányzóval, így március 4-én távozott a Georgikonból. Karlócára került líceumi tanárnak, majd 1821-ben Pozsonyba, 1824-ben pedig Bécsbe költözött. 1828-ban a hercegprímás Esztergomba hívta. Itt tanított magyar jogot és statisztikát húsz éven át - haláláig. Termékeny író volt: húsz önállóan megjelentetett munkáján kívül 107 német, 30 magyar és 12 más nyelv? folyóiratban jelentek meg cikkei, tanulmányai különböz? nyelveken. 280 rövidebb-hosszabb kézirat maradt utána. Hihetetlen termékenysége megakadályozta abban, hogy egy-egy kérdést elmélyült kutatómunkával kidolgozzon. Talán legjelent?sebb az a mez?gazdasági tankönyve, amely az európai források felhasználásával két kötetben tárgyalta Magyarország és Ausztria követelményeihez igazodva a mez?gazdaság egészét. Georgikoni tanár korában többször leírta annak szervezetét és tanulmányi módszereit - amely azóta is az intézmény történetének alapvet? forrása. Mez?gazdasági és élelmiszeripari tanulmányai mellett irodalomtörténeti m?veket is írt. Rendszeres levelez? kapcsolatban állt Kazinczyval és baráti körével. Huszonöt külföldi tudományos egyesületnek és akadémiának volt tagja. Itthon a Természettudományi Társulat tagjának, szül?városa díszpolgárának, Szepes és Esztergom megye táblabírájának választotta.
IrodalomAgrártörténeti életrajzok. : 503-506.p
 Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.638.p
 A Pallas nagy lexikona. : 14.750-751.p
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.554.p
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 11.1392-1399.has
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1749-1750.p
 Emlékkönyv a Georgikon alapításának 100-ik évfordulója és a gazd. tanint. új épülete felavatása... : 39.p
 Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848. : 43.p
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.555.p
Főbb művekPopulärs Lehrbuch der Oekonomie. I-II
 Von der jetzigen Beschaffenheit des Georgikons zu Keszthely
ArcképAgrártörténeti életrajzok. : 501.p