Smalkovits Mihály

(Pápa, Veszprém vm., 1803. febr. 15. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1866. nov. 16.)

orvos

     Anyja Merintzky Erzsébet, apja Smalkovits Mihály pápai polgár. Katolikus családból származott, Pápán járt gimnáziumba. 1841 el?tt Vas vármegye második rendes orvosaként m?ködött. Ekkor fordította le Chelius M. J. 1839-ben Budán kiadott "Sebészség" cím? m?vének III. kötetét. 1841. augusztus 9-t?l 1860-ig és 1862. január 30-tól haláláig Zala megye f?orvosaként tevékenykedett. A megye tekintélyes tisztségvisel?jeként élénk figyelemmel kísérte az 1840-es évek zalai politikai küzdelmeit. A védegyleti mozgalom hazai ipart és kereskedelmet pártoló törekvéseivel való rokonszenvét bizonyítja, hogy 1844-ben aláírásával ? is támogatta a Zala megyei védegylet megalakítását. 1848-ban beállt a nemzet?rök közé. Mint Zalaegerszegen lakó házbirtokosnak alkalma volt megfigyelni a városi tisztújításokon a konzervatív és liberális tábor helyi képvisel?i közt dúló politikai csatározásokat. Az 1850-es évek elején kemény kritikával illette a zalaegerszegi közigazgatásban mutatkozó visszásságokat, sokat tett ezek feltárása, a helyzet tisztázása érdekében. Aktívan részt vett az abszolutizmuskori helyi községi választmány, majd községtanács munkájában. Népszer?sége mindezek folytán megn?tt a városban. 1860 végén, amikor megindult a megyei és városi önkormányzatok újjászervez?dése, ? képviselte Zalaegerszeget az ezzel kapcsolatos megyei tanácskozáson. 1861-ben, amikor az országos orvosi szaklapokban a megyei és járási orvosi állások betöltésének mikéntjér?l folyt a vita, ? is hallatta hangját. Szakmai alapon és szakmabeli tisztségvisel?k által történ? választást tartott helyesnek, élethossziglan szóló megbízatással. Halála után két nappal Zalaegerszegen temették el.
IrodalomMolnár András: Zalaegerszeg, 1848-1849-ben
 Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850-1860
 Kapronczay Katalin: Választások Magyarországon - orvosok és gyógyszerészek az önkormányzatokban 1861
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1197.has