Mindszenty József; 1942-ig Pehm

(Csehimindszent, Vas vm., 1892. márc. 29. - Bécs, Ausztria, 1975. máj. 6.)

katolikus f?pap, bíboros, esztergomi érsek

     Földm?ves családból származott. A középiskolát és a teológiát Szombathelyen végezte. 1915-ben szentelték pappá. Fels?patyra került káplánnak, majd 1917. január 26-tól a zalaegerszegi f?gimnáziumban hittanár. A Tanácsköztársaság idején internálták. 1919. október 1-jét?l vette át a zalaegerszegi Mária Magdolna plébánia vezetését. 1944 márciusáig m?ködött Zalaegerszegen. Meghatározó egyénisége volt a város közéletének. Ferences kolostort és templomot épített, Notre Dame apácarend anyaházat, papi otthont, plébániákat, elemi és polgári iskolát és tanítóképz?t hozott létre. Restauráltatta a nagytemplomot, b?vítette a kultúrházat, szeretetházat létesített. Közbenjárásával Göcsejben 11 templom, 7 kápolna, 14 plébánialakás épült, s 18 lelkészség létesült. Azt hirdette, hogy a nemzetet a keresztény és szociális eszmék gyakorlati megvalósítása emelheti fel. Közben 1921-t?l kerületi esperes, 1924-t?l címzetes pornói apát, 1927-t?l püspöki biztos lett. Újságot szerkesztett, könyveket írt. 1944 márciusában huszonhét évi zalaegerszegi tevékenység után hagyta el a várost. Serédi Jusztinián veszprémi püspökké szentelte. Még ez évben több dunántúli f?pásztor nevében memorandumot nyújtott be a nyilas kormányzathoz, amelyben kérték, hogy a Dunántúlt ne tegyék harcok színterévé. Ezért 1944. november 27-én 26 papjával együtt letartóztatták és bebörtönözték. Sopronk?hidára került, ahonnan a háború végén szabadult. 1945. október 2-án XII. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki, majd 1946-ban bíborosi rangra emelte. 1948. december 26-ig gyakorolhatta hivatását, ekkor a köztársaság megdöntésére irányuló b?ncselekmény vádjával letartóztatták. Életfogytiglani fegyházra ítélték, majd Fels?petényben volt házi ?rizetben. Az 1956-os forradalom kiszabadította, de november 4-én az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségére kényszerült menekülni. 1971. szeptember 28-áig tartózkodott a nagykövetségen. Ekkor hagyta el Magyarországot, s Bécsben telepedett le. 1974-ben hivatalosan is fel-mentették az egyházmegye kormányzása alól. Bécsben hunyt el, Mária-zellben temették el. Végakaratának megfelel?en hamvait 1991. március 4-én hozták haza, s helyezték el az esztergomi bazilika kriptájában. Zalaegerszegen 2000-ben avatták fel egészalakos szobrát a Mária Magdolna plébániatemplom mellett. A városban emléktábla, általános iskola is ?rzi nevét.
IrodalomPfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950) : 42-43.p.
 A Mindszenty-per
 Mindszenty József: Emlékirataim
 Mindszenty József emlékezete
Főbb művekAz édesanya I.
 Az édesanya II.
 Padányi Bíró Márton élete és kora
ArcképMindszenty József: Legyen meg a Te akaratod : borító
 Török József: Mindszenty bíboros élete : borító